Kontrola kotlů na pevná paliva - aktualizace k 1.9.2018

Kontrola kotlů na pevná paliva - aktualizace k 1.9.2018

Od 1.9.2018 je platná Novela zákona 201/2012 o ochraně ovzduší. Nejdůležitější změnou je, že od 1.9.2018 došlo k posunutí termínu kontroly spalovacího zdroje ze 2 na 3 roky, tzn. že ti kteří měli mít provedenu kontrolu v letošním roce (první kontrola v roce 2016) mají termín kontroly posunut do konce roku 2019.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za 3 roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Seznam revizních techniků na kotle Slokov je uveden na stránkách www.aptt.cz, v sekci Kontroly kotlů.

OZO - seznam odborně způsobilých osob pro kotle SLOKOVhttp://lekarnuonline.com/